Ирена Атанасова Венета Гайдарджиева Емил Цанев

Образование и квалификация:

  • 2011 г. – Вписана като адвокат в Софийска адвокатска колегия;
  • 2010/2011 г. – Юрисконсулт в търговско дружество, осъществяващо дейност в областта на консултантските услуги;
  • 2010 г. – Придобита юридическа правоспособност;
  • 2004/2009 г. – Софийски университет “Св. Климент Охридски”, Юридически факултет, Магистър по право;
  • 1999/2004 г. – ПМГ “Васил Друмев”, Математика и информатика, гр. Велико Търново.

Области на практика:

Работи в областта на трудово, облигационно, търговско и административно право. Процесуално представителство по граждански и административни дела. Правно обслужване на служители и работодатели по трудовоправни въпроси, изготвяне на различни видове договори и други юридически документи.

Правни консултации на участници и възложители в областта на обществените поръчки, вкл. изготвяне на документации за участие в процедури; участие в комисии за разглеждане, оценка и класиране на оферти; подготовка на оферти за участие; обжалване на актове на възложители и процесуално представителство пред Комисия за защита на конкуренцията и Върховен административен съд.

Считано от м. август 2010 г. е вписана като външен експерт в списъка на АОП за участие в подготовка и провеждане на процедури за възлагане на обществени поръчки. 

Публикации: Нови правила при възлагане на обществени поръчки чрез събиране на оферти с обява - в сила от 01.03.2019 г., Списание "Норма", Сиела, брой 2/ 2019 г.

Владее английски и ползва немски език.

Контакти:

+359 888618201

[email protected]