Ирена Атанасова Венета Гайдарджиева Емил Цанев

Образование и квалификация:

  • 2013 г. – Летни курсове на Хагската академия по международно право, специалност „Международно частно право“;
  • 2011/2015 г. – Редовна докторантура по Международно частно право в Софийски университет „Св. Климент Охридски”;
  • 2011 г. – Вписан като адвокат в Софийска адвокатска колегия;
  • 2011 г. – Придобита юридическа правоспособност;
  • 2008/2010 г. – Сътрудник в отдел „Регулация”, Дирекция „Правна” на „Теленор България“ ЕАД;
  • 2004/2009 г. – Софийски университет “Св. Климент Охридски”, Юридически факултет, Магистър по право;
  • 1999/2004 г. – Математическа гимназия „Баба Тонка“, гр. Русе.

Области на практика:

Работи в областта на търговско, облигационно, трудово, административно и международно частно право. Притежава изключително богат процесуален опит в областта на телекомуникациите, с над 500 завършени дела в тази сфера. Дейността му включва също консултации и правно обслужване на физически лица и търговски дружества, изготвяне на договори и общи условия.

През м. февруари 2011 г. е зачислен като редовен докторант по Международно частно право в СУ „Св. Климент Охридски”. Успешно е отчислен през април 2014 г. с право на защита на дисертацията си. Изнасяне на лекции в рамките на семинари и водене занятия на студенти по различни въпроси на МЧП.

Считано от м. март 2015 г. е член на УС на Института по международно частно право.

Публикации: Кратко резюме на бъдещите промени в потребителската защита според правото на ЕС, Списание „Норма“, бр. 1, Сиела, 2011 г.; Регламентът Брюксел II A, Коментар, Сиела, 2014 г.

Владее английски език.

Контакти:

+359 886011539

[email protected]